utorok 18. augusta 2015

Príprava cyklotrás

Ako to všetko vzniká

Samozrejme mať trasy je myšlienka, zámer, ale uskutočniť je proces.
Samozrejme realizácií predchádza príprava. Máme stavebný zákon, územné a stavebné konania, orgány a inštitúcie, životné prostredie, práva k pozemkom, nehnuteľnostiam, register trás, územné plány, štúdie uskutočniteľnosti, prípravnú a projektovú dokumentáciu, samotné fyzické realizovanie. To všetko sa musí byť skĺbené a legálne. A všetko to potrebuje finančné prostriedky, správcov, majiteľov, čo nielen zainvestujú, ale sa budú o diela aj prevádzkovo starať. Potrebuje to fundovaný prístup, prácu odborníkov. Som stavebný technik, projektant problematiku dobre poznám, preto sa snažím v nej mimo svojej práce prehovoriť.
 
Odborná užšie špecializovaná verejnosť ovládajúca procesy prípravy stavby vyplý­vajúce zo stavebného zákona a vykonávacích vy­hlášok problematiku pozná. Horšie je to z riadiacimi článkami, ktoré by problema­tiku poznať mali, mali by uskutočniť prvotné kroky, vyčleniť pro­striedky, aby sa to „rozbehlo“. Dávať si plány do budúcna na fyzické zrealizovanie diel s časovým limitujúcim horizontom a nezačať so zdĺhavým  majetkoprávnym vysporiadaním, nemať za sebou vyjas­nené, ucelené koncepčne koordinované riešenia, územnú a projektovú prípravu, je púhym zbožným želaním, než krokom k uskutočneniu.
V laickej verejnosti pre­vláda názor, že cyklotrasy, či dokonca budovanie cyklistických komunikácii je o gépeéskovaní v trase a následne v za­kreslení stopy do máp. Takýto zjednodu­šený pohľad je ďaleko od pravdy. Ak aj dielo nespadá pod stavebný zákon, platia pravidlá o ochrane prírody, majetku, vodných zdrojov, bezpečnostné pravidlá ochrana záujmov orgánov a organizácií vlastnícke práva a pod., teda musia prebehnúť všetky schválenia, do­hody, zmluvy, až potom je možno pristú­piť registračným krokom. Ak sa trasa sa stáva komunikáciou teda stavebným die­lom, plne podlieha stavebnému zákonu a dielo sa stáva právne legálnym až prá­voplat­nosťou stavebného povolenia, v tomto prípade vydané špecializovaným staveb­ným úradom. Tomuto predchá­dza územné rozhodnutie. V oboch prípa­doch ide o spracovanie dokumentá­cie v zmysle vykonávacích vyhlášok. Pri trasách nemajúcich charakter staveb­ného diela sa trasy (nie komunikácie) legalizujú vydaním územného rozhodnu­tia.
Z hľadiska prípravy je nutné zahrnúť do územných plánov každého stupňa do­pravné podmienky a požiadavky. Cyklo, pešia  a  iná alternatívna doprava, však vo všeobecnosti je na okraji záujmov v plánovaní území a rieši sa okrajovo a nie súbežne a v súlade a koordinovanie s motoro­vou. Je to vidieť na každom kroku, kde chýbajú koridory, kde inžinierske diela s tým vôbec nerátali.
Príprava predstavuje najmä:
  • územné plány – zahrnutie do územných plánov
  • územné konania, konania zisťu­júce súlad zámeru z územným plánom a zaisťujúce legalizáciu trás
  • stavebné konania – konania zais­ťujúce vydanie stavebného povolenia potrebné k legálnemu začatiu stavby – v prípadoch ak sa jedná o stavebné diela, ko­munikácie mosty v zmysle sta­vebného zá­kona

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára