pondelok 25. apríla 2016

Právne vzťahy na cyklotrasách

A je to tu!
http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-25-04-print-web/#/strana/4/zvacsenie/113/

Nelegálne trasy! Nevysporiadané!

V predchádzajúcom príspevku na tomto blogu (http://cykloproblematika.blogspot.sk/2016/04/uradnicka-bezmocnost.html) upozorňujem na právnu situáciu s pozemkami, cez ktoré prechádzajú cyklo či pešie turistické trasy, na nevysporiadané vzťahy s majiteľmi pozemkov. A došlo k avizovanej situácií!

Nuž kompetentní, čo rozhodujete protiprávne za cudzích majiteľov, prosím, rozhodujete len za seba, ak máte na to kompetencie. Magistrát určite nemôže rozhodnúť o majetku cudzích majiteľov. Už totiž nie je ONV, KNV, čo bačovalo v katastri, bralo všetko a rozhodovalo o cudzom.

To sú kecy o tom, koľko máme cyklotrás. Nemáme! Ako sa v oficiálnych materiáloch napr. KSK (cyklomapy) uvádza, máme hromadu neevidovaných trás (BEČ) bez evidenčného čísla, čo je akt evidencie, ale nie akt vysporiadania sa s územím a teda s majiteľmi pozemkov pod trasami. Na vec upozorňujem dlhšie a všetci, stavebné úrady, ministerstvo aj KST (turisti) zaujali postoj mŕtveho chrobáka! Ako ináč...

Pozri aj nepochopenie a popletené postoje účastníkov debaty:
http://www.porada.sk/t279725-otazka-ku-postupu-z-hladiska-stavebneho-povolenia-pre-zriadenie-turistickych-chodnikov-a-pod.html

Vlado, stavebný technik

pondelok 4. apríla 2016

Úradnícka bezmocnosť

Rozpoviem Vám krátky príbeh. Chcel som jednoducho vedieť, ako postupovať pri vytvorení legálnej turistickej značenej cestičky, či cyklo, bežkovej a pod. a držať sa postupov a spravodlivých zákonov. Pretože sa v normálnej spoločnosti riadime nejakými pravidlami, zákonmi a tie aj dodržujeme. Mali by sme.

Asi som riadne švihnutý. Netušil som, že som asi prvý v krajine, čo to žiada a otvára otázku legalizácie, nie starých vecí, to nech si zodpovední riešia (a nedoriešia), ale svojho projektu. Nuž som stavbár, projektant a tuším sa v tom trocha vyznám. 


Čítaj prosím ďalej.

Ide v podstate o to, že akákoľvek činnosť, zasahujúca do práv majiteľov pozemkov v stavebníctve, ale vlastne vo všetkom, je riadená stavebným zákonom. Cestička vedená územím, spevnená či nie, opatrená tabuľami, smerovkami, či lavičkami, prístreškami je v zmysle stavebného zákona stavebným dielom. Líniovým. Každému musí byť jasné, že prechod cez cudziu parcelu, záhradu, les, lúku, pastvinu, či niekoho dláždený dvor, je dôvodom na to, aby o tom majiteľ takého pozemku vedel a nejakým spôsobom s tým súhlasil, strpel pohyb ľudí, ak to neruší jeho záujmy. Lebo majiteľ má záhradu na to, aby tam pestoval jablká, mrkvu, alebo choval ovce. Alebo, len tak lebedil. Iste tam len tak nepustí turistov, cyklistov, lyžiarov, kone, aby mu tam len tak prechádzali. Nelegálny prechod by mohol riešiť aj farmárskym zákonom. Takže bacha, turisti na svojich túrach môžte aj inkasovať broky do nohavíc, lebo trasy vedú územím, ktoré niekomu stále patria a majiteľ nemusí mať pochopenie, keď mu niekto jazdí cez nejakú terajšiu už rozbitú lúku, hoc sa zdá, že je to v poriadku, lebo tá lúka mohla byť pôvodne úrodným poľom a niekto ho systematicky spľundroval za desaťročia a zmenil na nepoznanie. Žiaľ. Všetko je dôsledok minulosti  a nič sa v tomto smere do budúcna nerieši. Nik sa neospravedlnil majiteľom, nik ich neodškodnil. Má sa v bezpráví a rovnakom prístupe pokračovať?

Preto je to predmetom zákona, aby v prípade stretov záujmov riešil a určili pravidlá. Lenže do teraz a to tak nie je. Nielen turistické trasy, čo sú tým najmenším problémom, ale komunikácie, závody, banské diela, sídliska, ležia na cudzích pozemkoch. Máme pokračovať v skrivodlivosti minulosti? Som za to, aby sa za povestnou časovou deliacou čiarou postupovalo legálne, v zmysle spravodlivých zákonov s dodržaním práv zúčastnených a skoncovalo sa "vyšším záujmom" ako to bolo v neslávnej desivej červenej minulosti.

V územných rozhodnutiach sa jedná o také rozhodnutia, ktoré zosúlaďujú celospoločenské kritéria určené napríklad územnými plánmi nejakej oblasti, a kde pristupuje koncepčne, t.j. riešia sa zásady, podmienky spolunažívania zúčastnených strán. Teda v prípade rekreačných trás by to malo byť tak, že sa spracuje dokumentácia vyjadrujúca uvažovaný zámer a identifikovali sa majitelia pozemkov, ktorých sa udalosť týka. Ako základná forma je tu spracovanie DOKUMENTÁCIE PRE VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA.

Potom, ak by sa jednalo o priame zásahy stavebného napr. umiestnenie tabule v lese išlo by o UMIESTNENIE REKLAMNÝCH STAVIEB s potrebným povolením stavebného úradu (podľa § 43, Zákona SNR č. 50/1976 Zb. – stavebný zákon, v znení neskorších dodatkov) Agendu vybavuje Stavebný úrad.


Ale pozrime sa, ako stavebné úrady ku problematike pristupovali: (časovo usporiadané maili podľa odozvy od najnovšieho po najstaršie). Upresním: do kolečka dokola...


From: Jarmila Virbová [mailto:jarmila.virbova@kosice.sk]
Sent: Monday, April 04, 2016 3:03 PM
To: horami
Subject: RE: otázka ku postupu z hľadiska stavebného povolenia pre zriadenie turistických chodníkov a pod.

Dobrý deň.

   Váš e-mail zo dňa 21.03.2015  bol  dňa 21.03. 2016 preposlaný na referát špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie.

S pozdravom
Virbová
Referát stavebného úradu

From: horami [mailto:horami@horami.sk]
Sent: Friday, April 01, 2016 1:54 PM
To: Stavebný, Úrad
Subject: FW: otázka ku postupu z hľadiska stavebného povolenia pre zriadenie turistických chodníkov a pod.

Dobrý deň

Pred časom som Vám zasielal zopár otázok:


-------------------------------------

From: cuchran vladimir [mailto:cuchran.vladimir@atk.sk]
Sent: Monday, March 21, 2016 9:34 AM
To: 'stavebny.urad@kosice.sk'
Subject: otázka ku postupu z hľadiska stavebného povolenia pre zriadenie turistických chodníkov a pod.

Dobrý deň
Obraciam sa na Vás v doleuvedenej veci. Ste z mála inštitúcií, kde dostávam odpoveď, za čo Vám ďakujem.
Zasielal som na uvedenú adresu...

From: cuchran vladimir [mailto:cuchran.vladimir@atk.sk]
Sent: Monday, February 15, 2016 10:26 PM
To: 'marta.maksimova@kosice.sk'
Subject: otázka ku postupu z hľadiska stavebného povolenia pre zriadenie turistických chodníkov a pod.

a opätovne urgoval po mesiaci odpoveď. Nič a nik sa neozval. Dotazoval som sa na stavebnom úrade sever a myslím, že správne ma odporúčili na špecializovaný cestný úrad, ten však ako vidieť neodpovedá.
Možno dám dotaz na ministerstvo, keď, ako vyzerá, problematikou je každý zaskočený. To znamená, že pri tých tisícoch km trás, to neprešlo cez stavebné úrady?
Ďakujem

Dobrý deň

1.       Poprosil by som informáciu ohľadne určenia druhu dokumentácie pre povolenie na zhotovenie turistickej, pešej trasy, cyklotrasy, zimnej bežkárskej trasy, bežeckej trasy a podobne, v extraviláne Košíc bez konštrukcií vozovkových telies, bez spevňovania povrchu trasy, avšak so:
·         základným vybavením tabuľami, značkami, smerovníkmi, rázscestníkmi
·         oddychovými prístreškami, infotabuľami
·         technickými vybaveniami: lávkami, studničkami  a pod
Má to byť územné rozhodnutie?

2.       A ďalší stupeň, ak má byť: povolenia k umiestneniu reklamných a informačných tabúľ, drobné stavby?

Trasy majú zmiešaný charakter:
·         využívanie miestnych komunikácií
·         využívanie lesných ciest, chodníčkov, prtí

3.       Majetkovoprávne vzťahy?:
·         súhlas na užívanie trasy užívateľmi (väčšinou mesto, mestské lesy) iná forma?

4.       Predpokladám, že ak by sa jednalo o spevnenie povrchu nestmelené (štrky) či stmelené, išlo by o stavebné povolenie a podliehalo by to špecializovanému dopravnému povoleniu.

Ďakujem za odpoveď


▪ stavebný inžiniering, projekcia,
výstavba, informácie ▪ poradenstvo
konzultácie, organizačný poradca
v oblasti obchodu,  služieb
a stavebníctva ▪ marketing,
manažment ▪ web stránky, 
automatizované spracovanie údajov
▪ foto - video služby ▪ propagácia
▪ výškové práce horolezeckou
 a speleologickou technikou
▪ predaj  a tvorba software 
poradenstvo v oblasti systémov
riadenia kvality podľa noriem
STN EN ISO 9000
▪ príprava výrobcu stavebného materiálu na preukázanie zhody

Vladimír Čuchran - ProPagProjekt
-----------------------------------------------------------------------Medzi tým mi došla  odpoveď:
Prikladám aj môj komentár
From: Marta Makšimová [mailto:marta.maksimova@kosice.sk] (poznámka: špecializovaný dopravný stavebný úrad)
Sent: Monday, March 21, 2016 9:59 AM
To: cuchran vladimir
Subject: RE: otázka ku postupu z hľadiska stavebného povolenia pre zriadenie turistických chodníkov a pod.

Dobrý deň pán Čuchran, nakolko sa mi nepodarilo telefonicky s Vami spojiť,
k Vašej otázke by som chcela uviesť nasledovné: turistické, pešie trasy bežkárske trasy, atď.....sú určené zrejme na základe rozhodnutia o využívaní územia vydané všeobecným stavebným úradom (na základe výkladového stanoviska Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR z augusta 2007 ( povoľovanie najmä ak je nespevnený povrch napr. verejné parky, lyžiarsky svah, golfové ihrisko atď.) [odpoveď:]  Asi je myslená kompetenčná oblasť a že tá patrí všeobecným stavebným úradom.
Chceme niečo vytvoriť a to legálne v právne spravodlivom prostredí, s udobrením majiteľmi pozemkov, úradov. Pokiaľ som zisťoval, žiadna trasa cyklo či pešia neprešla územný stavebným konaním. Aj KSK oficiálne zverejňuje, že máme v kraji nelegálne neevidované trasy a určite aj bez povolení. Ako to vlastne funguje?
[odpoveď:]
-          v extraviláne nie je príslušný povoliť tunajší úrad,[odpoveď:]  rozumiem tomu tak, že líniovky takéhoto typu v extraviláne nepatria pod špecializovaný stavebný dopravný úrad Košice mesto. Ale máme trasy aj chotári v intraviláne  Ke mesto – Čermeľ, Alpínka, Bankov, Ťahanovce, Kavečany...  tam to rieši spomínaný špecializovaný dopravný úrad Ke mesto? Nedostal som presnú odpoveď.  Vonku to rieši všeobecný stavebný úrad? Viď predch.
-          tabule, značky, smerovníky, rázcestníky – obráťte sa na turistická zväz[odpoveď:]  dopĺňam, že my turisti sme žiadatelia a chceme umiestniť nové tabule, smerovníky, mať chodníčky, takže odpoveď je zmätečná
-           prístrešky, lávky a studničky – nie je príslušný tunajší úrad[odpoveď:]  rátam, že kompetentný je obyčajný stavebný úrad v rámci povolenia na drobné stavby
-          reklamné a informačné tabule - nie je príslušný tunajší úrad[odpoveď:]  rátam, že kompetentný je obyčajný stavebný úrad v rámci povolenia na reklamné a informačné tabule

Ohľadom súhlasu na užívanie trasy (mesto Košice) obráťte sa na Útvar hlavného architekta mesta Košice resp. Oddelenie právne a majetkové, ( Referát nakladania s majetkom). [odpoveď:]  vo všeobecnosti myslím, že platí majetkové právo k pozemku a tým samozrejme nie je len mesto Košice. Mesto je jedným z možných účastníkov jednania, ak má v území pozemky.  Súhlas na vedenie trasy s osadením malých objektov a zariadení  – to je práve predmetom otázky, akým spôsobom sa legalizujú práva na dotknutom území. Územným rozhodnutím a potom dielčimi stavebnými povoleniami na jednotlivé tabule? Dúfam, že už neplatí skrivodlivosť, keď štátny orgán udelil súhlas na užívanie pozemku cudzími osobami bez vedomia vlastníka pozemku. ÚHA je koncepčným orgánom vzhľadom k ÚP.

S pozdravom

Ing. Marta Makšimová
02_logo_KE_horizontalne_inverzne
Magistrát mesta Košice
oddelenie VISÚaŽP
referát ŠSÚ pre miestne a účelové komunikácie
Trieda SNP 48/A
040 11  Košice
' 055/6419 324

From: cuchran vladimir [mailto:cuchran.vladimir@atk.sk]
Sent: Friday, March 18, 2016 11:43 AM
To: Marta Makšimová
Subject: FW: otázka ku postupu z hľadiska stavebného povolenia pre zriadenie turistických chodníkov a pod.

Dobrý deň

Je tomu mesiac, čo som Vás požiadal o odpoveď. Stavebný úrad, nevediac zodpovedať na otázku, odkázal ma na špecializovaný cestný stavebný úrad, ktorý však neodpovedá.

Prosím o odpoveď, alebo o usmernenie, kde ju dostanem.

Ďakujem

From: cuchran vladimir [mailto:cuchran.vladimir@atk.sk]
Sent: Monday, February 15, 2016 10:26 PM
To: 'marta.maksimova@kosice.sk'
(poznámka: špecializovaný stavebný dopravný úrad)
Subject: otázka ku postupu z hľadiska stavebného povolenia pre zriadenie turistických chodníkov a pod.

Dobrý deň

5

1- Poprosil by som informáciu ohľadne určenia druhu dokumentácie pre povolenie na zhotovenie turistickej, pešej trasy, cyklotrasy, zimnej bežkárskej trasy, bežeckej trasy a podobne, v extraviláne Košíc bez konštrukcií vozovkových telies, bez spevňovania povrchu trasy, avšak so:
· základným vybavením tabuľami, značkami, smerovníkmi, rázscestníkmi
· oddychovými prístreškami, infotabuľami
· technickými vybaveniami: lávkami, studničkami a pod
Má to byť územné rozhodnutie?
2. A ďalší stupeň, ak má byť: povolenia k umiestneniu reklamných a informačných tabúľ, drobné stavby?
Trasy majú zmiešaný charakter:
· využívanie miestnych komunikácií
· využívanie lesných ciest, chodníčkov, prtí
3. Majetkovoprávne vzťahy?:
· súhlas na užívanie trasy užívateľmi (väčšinou mesto, mestské lesy) iná forma?
4. Predpokladám, že ak by sa jednalo o spevnenie povrchu nestmelené (štrky) či stmelené, išlo by o stavebné povolenie a podliehalo by to špecializovanému dopravnému povoleniu.

Ďakujem za odpoveď


▪ stavebný inžiniering, projekcia,
výstavba, informácie ▪ poradenstvo
konzultácie, organizačný poradca
v oblasti obchodu,  služieb
a stavebníctva ▪ marketing,
manažment ▪ web stránky, 
automatizované spracovanie údajov
▪ foto - video služby ▪ propagácia
▪ výškové práce horolezeckou
 a speleologickou technikou
▪ predaj  a tvorba software 
poradenstvo v oblasti systémov
riadenia kvality podľa noriem
STN EN ISO 9000
▪ príprava výrobcu stavebného materiálu na preukázanie zhody

Vladimír Čuchran - ProPagProjekt


Možno som jediný, ktorý sa touto otázkou zaoberá poctivo. Prosím o odpoveď.
Prikladám aj prvotnú rozpracovanú správu ku dokumentácii.

Ďakujem
V tejto správe sa nenašiel žiaden vírus.
Skontroloval AVG - www.avg.sk
Verzia: 2016.0.7538 / Vírusová databáza: 4545/11948 - Dátum vydania: 3. 4. 2016